top of page

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring:

 

Het is een eerste versie, opgesteld aan de hand van de 

Privacy Verklaring Generator van de overheidswebsite: www.veiliginternetten.nl

 

 

Privacyverklaring Studio Sterre:

 

Studio Sterre, gevestigd aan Laagland 6 9205 EX Drachten, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

https://www.studiosterre.nl

 

Laagland 6 9205 EX Drachten +31 6 20850810

 

Hesther de Jong-Nijland is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Sterre.

Zij is te bereiken via info@studiosterre.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Studio Sterre verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten 

en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer ter uitvoering van de overeenkomt

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiosterre.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Studio Sterre verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief, indien deze beschikbaar is

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Studio Sterre analyseert jouw gedrag op de website om daarmee het gebruiksgemak van 

  onze website te kunnen verbeteren

- Studio Sterre verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 

  zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Studio Sterre neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Studio Sterre gebruikt de volgende computerprogramma’s of-systemen:

WIX > dit systeem wordt gebruikt voor het maken van de website studiosterre.nl en dient om (potentiële) klanten te informeren over de diensten en workshops van het bedrijf Studio Sterre. 

Via de website kunnen geïnteresseerden zich via een contactformulier informatie aanvragen over 

de diensten of workshops van Studio Sterre. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Studio Sterre bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 

Categorie / Bewaartermijn / Reden:

 

- Zakelijke relatiegegevens 1 jaar

- Contactgegevens 1 jaar eventueel nieuwsbrief en direct contact

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Studio Sterre verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Studio Sterre gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

De website www.studiosterre.nl beveiligd met SSL.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Sterre en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@studiosterre.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Studio Sterre wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Studio Sterre neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op met ons via info@studiosterre.nl

 

 

Hesther de Jong-Nijland

Laagland 6 9205 EX Drachten

06 – 20 85 08 10

bottom of page